17.02.2019 14.00, офис на БТЛ Индъстриз, Пещерско шосе 30, Пловдив

Управителният съвет на сдружение СТООС Нетуърк България свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 17.02.2019 г. в 14.00 ч. на адрес гр. Пловдив, ул. Пещерско шосе 30, офис на БТЛ Индъстрийз.

На събранието ще могат да гласуват при вземането на решения тези, които са платили членски внос за 2018 или 2019  (или го платят на събранието). Останалите ще могат да участват в обсъжданията, но без възможност да гласуват.

Дневният ред на събранието е следният:

  1. Приемане на план-програма и бюджет за 2019 г.
  2. Промени в състава на управителния съвет (2019 – 2020) – освобождаване и приемане на членове.
  3. Промени в  Устава на сдружението
  4. Разни.

Ако искате да платите членски внос до събранието, може да направите това по банков път, като преведе 60 лева на следната банкова сметка:

СТООС Нетуърк България
Райфайзен банк
IBAN: BG38RZBB91551005011247
SWIFT: RZBBBGSF

Съгласно чл. 13, ал. 5 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието на общото събрание ще се проведе на същото място при същия дневен ред 60 минути по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.

С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие с имейл на info@stoos.bg

Ще ви очакваме на събранието!

С поздрав
Екипът на СТООС